Pefo vil til Parat

Publisert fredag 01. september 2017 - Eivind Olsen

Pefo vil til Parat
Styret i Personellforbundet (Pefo) mener at forbundet bør bli en del av Parat. Den endelige beslutningen tas på ekstraordinær kongress neste år.

Pefo er et YS-forbund som først og fremst organiserer sivilt og militært ansatte i forsvarssektoren. Forbundet har rundt 2500 medlemmer, hovedvekten av medlemmene er i Forsvaret.– Personellforbundet er kjent for å være fremoverlent og løsningsorientert. Vi ønsker fortsatt å være en stor aktør innen forsvarssektoren, men samtidig ser vi behov for å fornye oss, samt styrke oss gjennom tettere bånd mot store statsforbund i YS, sier Pefo-leder Johan Hovde. – Jeg er veldig stolt over vedtaket som styret har gjort. Nå skal vi jobbe godt frem til en ekstraordinær kongress i 2018. Det er kongressen som har siste ord i denne saken. Jeg er sikker på at Parat er en meget god organisasjon å bli en del av. Vi har allerede ett tett samarbeid innen en del områder, blant annet juridiske tjenester, sier Hovde. 

Klar til å ønske velkommen 

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er klar til å ønske Personellforbundet velkommen til Parat-fellesskapet dersom den ekstraordinære kongressen vedtar det.– Jeg og Parat ser virkelig frem til den videre prosessen med å legge til rette for at Personellforbundet kommer til Parat og får en god fremtid i fellesskapet vårt. Med dette vedtaket har forbundsstyret i Personellforbundet tatt et viktig og modig steg som jeg er 100 prosent sikker på vil være til det beste for begge våre forbunds medlemmer, men også det organiserte arbeidslivet som helhet. Endringene rundt oss skjer non stop og vi må endre oss i takt med det. Når vi nå jobber for å samle ressursene våre er det medlemmer og tillitsvalgte som tjener på det i form av gode tjenester og økt gjennomslagskraft, sier Parat-lederen 

Gode løsninger 

På Pefos kongress i 2015 ble det fattet vedtak om utredning om forbundets fremtid. Kongressen utfordret ny ledelse og styre til å finne frem til gode løsninger som kommer medlemmer og potensielle medlemmer til gode. På bakgrunn av dette vedtaket satte forbundsstyret ned et organisasjonsutvalg som har jobbet siden mars 2016. Organisasjonsutvalget la frem en anbefaling til forbundsstyret 30. august 2017. Dette førte til at følgende sak ble fremlagt til forbundsstyret: 

Pefo i fremtiden 

Forbundsstyret er fremlagt organisasjonsutvalget sluttrapport. Utvalget har sett på Pefo i fremtiden og har jobbet med tre alternative samarbeidspartnere: BFO, Delta og Parat. I tillegg har fortsatt drift alene også vært et alternativ, men ut fra en sårbarhetsanalyse er dette et valg som ikke anbefales. Tilbakemeldinger utvalget har fått fra tillitsvalgte og ansatte i Personellforbundet er klare på at våre medlemmer vil være best tjent med at det inngås ett tettere samarbeid med Parat og inngå som en underorganisasjon i Parat. 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar enstemmig, med bakgrunn i rapporten, at Pefo inngår en intensjonsavtale med Parat om å få på plass en avtale som medfører at Pefo blir en selvstendig underorganisasjon i Parat innen 01.01.2019. Intensjonen er at Pefo skal bli en egen underorganisasjon i Parat med eget organisasjonsnummer, egne vedtekter, egen politisk ledelse og eget styre.  Forbundsstyret ønsker å endre navn med virkning fra samme dato. Som en konsekvens av dette vil forbundsstyret kalle inn til ekstraordinær kongress i henhold til gjeldende vedtekter innen høsten 2018.