Omstilling krevende, men høyst nødvendig

Publisert fredag 03. mars 2017 - Solveig Jakobsen

Omstilling krevende, men høyst nødvendig
Reallønnen er negativ, norsk økonomi har blitt kraftig svekket etter nedgang i oljeprisen de siste årene. Arbeidsledigheten er relativt høy. En omstilling vil være nødvendig for å snu det økonomiske bildet, og det vil være krevende. Arbeidstakerorganisasjonene vil bli vesentlig viktigere i omstillingen som venter.

Norge har hatt den største nedgangen i reallønnen siden krigen. Lønnsveksten var i 2016 lavere enn prisveksten. Ting tyder på at bunnen er nådd, og kurven viser en svak økning. Men, for å snu den norske økonomien kreves det en dugnad. En omstillingsdugnad. Det er helt nødvendig.

Hvordan kan man si det? Til ansatte i en organisasjon som de siste årene har vært i konstant omstilling?  Etter hvert blir det vanskelig å se for seg at man kan omstille mer.  Kravene blir større og større, presset likeså. Mange har mistet jobben og flere vil komme til å måtte gå i årene fremover. Forsvaret spesielt , men sektoren generelt opplever svært stramme budsjetter og må også effektivisere seg i forhold til den økonomiske situasjon som landet er i. Hele sektoren er under stadig omstilling og stilles krav til å bli mer effektiv.   

Det tror vi. For om man vil eller ikke, er det nødvendig at man har arbeidsplasser som er bærekraftige. Per i dag vet vi at Forsvaret er en organisasjon som er svært kostbar å drive. Dyrt materiell, dyre reisekostnader, dyre øvelser, dyre boenheter og dyre ansatte.

Norges sikkerhet koster penger

Uansett hvem du spør vil de fleste svare at man er villig til å betale dyrt for fred. Forsvarets verdi kan kanskje ikke måles i kroner og ører. Det skal likefult være fornuftig bruk. Mest mulig forsvar for hver krone. 

Og her kommer det vi mener er vesentlig.  Hvordan forvalte de tildelte midlene og ikke minst , hvordan forvalte den viktigste ressursen- personellet.

Her er det viktig at arbeidstakerorganisasjonene får være delaktig i prosessene.

Sivile der militær kompetanse ikke er nødvendig

”Benytte sivilt personell der militær kompetanse ikke er nødvendig.”

Sivile der vi må, militære der vi kan, er en god analogi på dette. 

Vi vet at sivilt tilsatte er kontinuiteten i avdelinger rundt om, det ligger masse kompetanse i dette. Ja vi skal profesjonalisere med militære, men en ting er helt sikkert Forsvaret spesielt vil være avhengig av sivile stillinger inn i fremtidens forsvar. Det vil gjøre norges forsvar mer bærekraftig. 

I sektoren for øvrig ser vi at kompetansekravene skjerpes i forhold til sivile stillinger. Det er på mange måter bra, men vi skal også ivareta den veldig gode kompetansen som realkompetanse er.  

Tid og medbestemmelse

De siste årene har arbeidstakerorganisasjonene sett en endring i måten omstillingene har foregått. Stikkord er tid og medbestemmelse, eller mangel på tid og medbestemmelse.

Omstillingene skal skje raskere, og mye er bestemt før arbeidstakerorganisasjonene kommer til bordet. Vi opplever også at større deler av endringene blir foretatt uten at vi har blitt involvert. Er det da arbeidstakere som ikke er organisert, kan man risikere å bare måtte godta det som kommer – uten å hatt mulighet til å avstemme med en tillitsvalgt.

Spiller vi på lag med arbeidsgiver, vil prosessene – ikke minst resultatene, bli bedre.

Omstilling er krevende

Vi vet at mange har kjent på kroppen at omorganisering er krevende. Man opplever at jobbene er usikre, man opplever at forholdet til kollegaer endrer seg, for plutselig er man ”konkurrenter”. Ikke minst kan forholdet til ledelsen endre seg. Prosessene er ofte lange og vonde.

Det ønsker ikke vi at de skal være. En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at ansatte blir godt ivaretatt i disse prosessene.

Les hvor mye høyere lønn det er på en arbeidsplass dersom halvparten av de  ansatte er organisert

De som blir rammet

Dette er en annen viktig oppgave vi som arbeidstakerorganisasjonene har. Når man plutselig opplever at man er overflødig. Da vil vi bistå så godt det lar seg gjøre å se på rettigheter og eventuelt nye muligheter videre.

Et av våre medlemmer medlem opplevde omorganisering og sendte oss en melding etter at prosessen var over. Sånne historier er veldig viktig for oss.

- Støtten og hjelpen jeg har fått fra tillitsvalgt gjennom Pefo har vært helt uvurderlig i denne prosessen frem til jeg nå ble informert om at jeg ville bli tilbudt fast stilling hos min arbeidsgiver. Uten tillitsvalgt sin stå på vilje tror jeg ikke jeg hadde hatt like gode muligheter til å bli hørt.

Pefo har stilt opp mer enn jeg kunne håpe på og jeg kan ikke takke nok for all hjelp jeg har mottatt fra organisasjonen.

- Det er best for alle at folk har jobb

”Det er viktig at folk har jobb, det er viktig at de ressursene som ligger i folk blir benyttet på best mulig måte. Det er best for alle, både menneskene selv, arbeidsgiver og den norske økonomien, ” sa sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak, på YS´inntektspolitiske konferanse.

Det stiller vi oss bak. Og på veien til bedre tider, ønsker vi å samarbeide med arbeidstakerne og arbeidsgiverne mot et godt og effektivt forsvar.  Vi er ikke nødvendigvis i mot omstilling. Vi er i mot omstillingsprosesser der arbeidstakerne ikke blir involvert og overkjørt.