Holder planene mål

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Holder planene mål
Forsvarets legitimitet er bygd på en bred og folkelig forankring blant landets borgere. Forsvaret er en kompleks organisasjon bestående av mennesker som i ytterste konsekvens er forberedt på å ta liv, samt ofre sitt eget for å verne om norske borgere- og interesser.

Vi har vært gjennom og er inne i tøffe omstillinger. Ansatte, både sivile og militære, gjør det de kan for å finne de beste løsningene for hvordan vi skal utvikle og forvalte de verdier som Forsvaret blir tildelt. 

Vi registrer at Regjeringen foreslår løsninger som skal bidra til at etterslep av vedlikehold, samt styrkning beredskapslagre, økt satsning på profesjonalisering av soldater, fornyelse av kystvakt. Budsjettet tar også innover seg de forsvarsspesifikke kostnadsøkningene, for å nevne noe. Dette er vi selvsagt positive til og forventer at dette bidrar til økt operativ evne og vi skal være en aktiv bidragsyter til dette.
 

Plan og finansiering

Vi ser planene, men er imidlertid svært undrende til hvordan alt dette skal finansieres. Forslaget legger fortsatt opp til en svært ambisiøs interneffektiviseringsreform. Nedleggelse av baser, flytting av kompetansemiljøer, kutt i stillinger på inntil 1.400 personer. Dette må gjøres for at forsvaret skal ha penger nok til å drifte det de har igjen, samt kommende investeringer av maktmidler til Forsvaret er argumentasjonen. 

Menneskene i effektiviseringen

Våre medlemmer bidrar hver eneste dag med å finne de gode løsningene på hvordan prosesser og beslutningssløyfer kan gjøres mer effektivt og billigere. Det skal vi selvsagt fortsette med. Men motivasjonen synker i takt med at kollegaer blir overtallig og mister jobben.  Det hjelper ikke på at disse jobbene blir overtatt av sivile kontraktører. 

Det er svært uheldig at det legges opp til svært mye utsetting av virksomhet, dette gjelder spesielt logistikk og utdanning. Vi har enda ikke fått tilgang kostnadsforskjellene mellom utsetting av virksomhet kontra det å fortsatt drive selv. Disse tallen må komme på bordet før videre beslutninger tas.

Holder planene til mål?

Vi i Pefo mener det er en for ensidig fokusering på militarisering/profesjonalisering av Forsvaret. Sivilt tilsatte har over lang tid bevist at vi utgjør en forskjell. Vi er en stabil arbeidskraft med god og riktig kompetanse. Vi ser ikke at det er tilført såkalte friske midler inn i budsjettet, men at dette nesten ensidig skal tas gjennom nedbemanninger og kutt i operative strukturer. Budsjettet forutsetter at Regjeringen forslag til Langtidsplan forblir uendret, blir den det?  

 

 Johan HovdeForbundsleder, Johan Hovde