Eldre arbeidstakere står ikke like lenge i arbeid

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Eldre arbeidstakere står ikke like lenge i arbeid
1 av 3 arbeidstakere over 60 år sier de vil gå av med pensjon for å slippe de unge frem, og bare en fjerdedel sier det er sannsynlig at de vil stå i arbeid frem til fylte 72 år. Den positive trenden med at arbeidstakerne ønsker å jobbe stadig lengre, har nå stagnert.

Til tross for at seniorene både gleder seg mer til å gå på jobb og føler de presterer godt, har andelen som mener at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift skal nedbemanne, økt fra 23 % i 2014 til 29 % i år. 

-Endringene i norsk økonomi og de mange nedbemanningsprosessene, hvor blant annet tidligpensjon brukes som virkemiddel, kan ha påvirket seniorenes syn på å jobbe lengre. Det er misforstått generasjonssolidaritet. Økt yrkesaktivitet blant eldre er helt nødvendig for å sikre velferden fremover. Det er et faktum at de som forsvinner ut av arbeidslivet etter fylte 60 år, i mindre grad kommer tilbake i jobb. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år (14% økning på ett år) sier Kari Østerud, Direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at eldre fortsetter ett år lengre i arbeid, tilsvarer ca. 30 000 årsverk og ca. 30 milliarder kroner i økt verdiskaping.

Seniorer ønsker å stå i arbeid

Arbeidstakere sier de vil gå av med pensjon når de er 66,1 år. Dette er en økning på over fire år siden 2006. Undersøkelsen viser også at eldre barbeidstakere både gleder seg mer til å gå på jobben enn andre arbeidstakere, og de føler i større grad at de mestrer arbeidsoppgavene sine. Både arbeidstakerne og lederne er positive til de eldre arbeidstakerne. Hele åtte av ti mener at de over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år.

-Dagens eldre er friskere og mestrer jobben sin godt. Det er derfor et paradoks at det ikke er flere seniorer som sier at de vil fortsette å jobbe etter at de har fått rett til pensjon nå, enn da pensjonsreformen ble innført. Målet var jo nettopp å få folk til å stå lengre i arbeid. Det betyr at det trengs forsterket innsats dersom vi skal nå målet om at folk skal jobbe lengre, sier Østerud.

Offentlig sektor annet syn på når man er eldre enn privat sektor

Etter en kraftig nedgang i holdningene til når arbeidstakere anses fra som eldre i 2013, ser man i årets barometer en svak endring i positiv retning. I 2016 sier undersøkelsen at tallet for når man anses som "eldre" er 56,1 år. Likefullt er det viktig å merke seg at kvinnelige ledere og den offentlige sektor trekker snittet opp. Det er også viktig å merke seg at lederne i arbeidslivet setter grensen for når man er "eldre" lavere enn arbeidstakerne i arbeidslivet som svarer 57,9 år. 

Alle tall er hentet fra Norsk seniorpolitiske barometer 2016.